Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Výběrové řízení na městského architekta v Chotěboři

Rada města Chotěboře vyhlašuje
Výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury a urbanismu
(městský architekt – externí konzultant)

Nabízíme:
Velmi zajímavou práci pro kreativního odborníka zaměřenou na vytváření koncepcí urbanistických řešení, architektonické ztvárňování, plánování a koordinaci staveb ve městě, posuzování architektonických řešení, dále na pořizování územních a regulačních plánů.

Náplň činnosti:
Hlavní náplní je konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města Chotěboře a jeho místních částí pro potřeby města i veřejnosti.

Požadovaný rozsah činností architekta města a jejich popis:
- Předpokládaný rozsah 20 hodin měsíčně na místě pro potřeby města i veřejnosti, na vyžádání vedení města i účast na mimořádných jednáních, v případě potřeby až 20 hodin home office měsíčně. V případě nárůstu objemu činnosti možnost rozšíření.
- Spolupráce při pořizování rozvojových dokumentů města (strategický plán rozvoje města, územní plán města, regulační plány)
- Spolupráce při tvorbě územních studií
- Kontinuální péče o urbanistické, architektonické, estetické, obytné hodnoty města s maximální snahou o využití jejich potenciálů. Ochrana specifik a charakteristik daného území.
- Spolupráce při tvorbě zadání investičních akcí města zajišťovaných především Odborem majetku a investic města, Odborem správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství a Oddělením územního plánování, GIS a památkové péče, případně dalšími odbory či organizacemi města dle aktuální potřeby.
- Spolupráce při realizaci investičních akcí města
- Zajištění přípravy a zadání architektonických a urbanistických soutěží města a jejich propagace, účast v komisích těchto soutěží
- Koordinace koncepce tvorby veřejného prostoru (dlažba, městský mobiliář apod.) a zajištění dohledu nad jeho realizací
- Předkládání návrhů a doporučení na urbanistické a architektonické úpravy nebo opatření ve městě, drobné stavby a detaily (úpravy komunikací, zábradlí, informační tabule, výsadba apod.)
- Účast na jednáních orgánů města, komisích a pracovních skupinách, případně besedách s občany podle požadavků vedení města
- Spolupráce na osvětové činnosti v oblasti architektury a urbanismu s cílem zapojení širší odborné veřejnosti do řešení problémů města
- Poradenská a konzultační činnost pro jednotlivé odbory města - Poradenská činnost pro občany města
 Na vyžádání zajištění expertní součinnosti stavebnímu úřadu
- Spolupráce s orgány města za účelem zvýšení efektivnosti vynakládání veřejných prostředků na rozvoj města
- Spolupráce s vedením města, které ho řídí a kontroluje

Místo výkonu činnosti:
V sídle zadavatele, budova MěÚ, ul. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, případně jinde dle pokynů zadavatele.

Výše smluvně sjednané odměny:
500,00 Kč/hodinu (bez DPH), odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem činnosti městského architekta, včetně dopravy, elektronické i telefonické komunikace apod.

Požadavky na kvalifikaci, odbornost a schopnosti:
- Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru architektury a urbanismu
- Praxe v oboru min. 4 roky
- Kreativita, flexibilita, proaktivní přístup
- Zkušenosti se zpracováváním územně analytických podkladů a územně plánovacích dokumentací, projekční činnost, zpracovávání architektonických návrhů
- Znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, znalost vyhlášek č. 500 a 501/2006 Sb., znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- Dobré komunikační schopnosti, schopnost obhájit své názory, asertivita, organizační schopnosti (schopnosti prokáží uchazeči ve druhém kole výběrového řízení).
- Zkušenost s činnostmi, které jsou náplní práce městského architekta (např. účast či organizace architektonických soutěží, prezentace pro veřejnost, obeznámenost s dotačními tituly k tématu apod.)
Výhodou autorizace A.1 (autorizovaný architekt), A.2 (autorizovaný urbanista) nebo A.0 (všeobecná působnost).
Výhodou znalost prostředí Chotěboře.

Předpokládaný počátek doby plnění:
Smlouva o zajištění služeb uzavřena v průběhu května 2019 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení/obsah žádosti
Náležitosti písemné přihlášky:
− Jméno, příjmení a titul zájemce

− Datum a místo narození

− Státní příslušnost a místo trvalého pobytu
− E-mailový kontakt

− Datum a podpis zájemce

Povinné přílohy k přihlášce:
− Strukturovaný životopis obsahující reference o realizovaných konzultačních, školících a projekčních pracích, případně o účasti v soutěžích a publikační a prezentační činnosti
− Prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
− Podepsané čestné prohlášení, které je přílohou tohoto výběrového řízení
− Portfolio vlastních architektonických nebo urbanistických prací (v elektronické podobě na CD nosiči nebo USB disku)
− Motivační dopis v rozsahu max. 3 x A4, jehož obsahem bude:
-  uvedení vlastní představy pojetí výkonu své činnosti architekta města a jeho role v plánovacích procesech a přípravě projektů s ohledem k výše uvedenému rozsahu činnosti 

-  vlastní pohled na město a jeho budoucí rozvoj z hlediska architektury a urbanismu 


Výběr a hodnocení: 

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole bude hodnotící komise posuzovat uchazeče, zda splňují podmínky výběrového řízení na základě zaslaných přihlášek.
chazeči, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu pohovoru, kde budou prezentovat své schopnosti, odborné znalosti a diskutovat nad zaslanými materiály. Hodnotící komise pak doporučí radě města Chotěboř pořadí uchazečů.

O výběru rozhodne rada města Chotěboř.


Složení výběrové komise:

Ing. arch. Jan Hubáček

Ing. arch. Marek Janatka, PhD.

Ing. arch. Zbyněk Ryška
J
iří Štekl
S
tanislav Šíp – opoziční zastupitel

Ing. Tomáš Škaryd – starosta města

Mgr. Bc. David Šafránek – místostarosta města
I
ng. Ludmila Pecnová – vedoucí oddělení územního plánování, GIS a památkové péče 


Okruhy pro posuzování uchazeče o pozici městského architekta:
- Vlastní pohled na město a jeho budoucí rozvoj z hlediska architektury a urbanismu a schopnost obhájit tento pohled

- Prezentace vlastních zkušeností a realizací

- Komunikativnost, schopnost dosažení shody, aktivní přístup

- Znalost předpisů souvisejících s činností městského architekta 


Doplňující informace:
Vybraný uchazeč se nebude moci účastnit případných architektonických soutěží vyhlašovaných Městem Chotěboř, ani provádět projektovou činnost ve výstavbě pro cizí subjekty na území města včetně jeho místních částí, a to z důvodu střetu zájmů.

Lhůta pro podání přihlášky: do 17. 04. 2019 do 13:00 hod.
Osobní pohovory proběhnou na konci měsíce dubna.
Místo a způsob podání písemné přihlášky:

− poštou na adresu:
Město Chotěboř
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř
− osobně do podatelny Městského úřadu Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř
Provozní doba podatelny:
Pondělí: 8:00 – 11:30, 12:15 – 17:00
Úterý: 8:00 – 11:30, 12:15 – 14:00
Středa: 8:00 – 11:30, 12:15 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:30, 12:15 – 14:00
Pátek: 8:00 – 11:30, 12:15 – 13:00

Obálku označte: „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MĚSTSKÝ ARCHITEKT“

Případné informace podá: Mgr. Bc. David Šafránek, místostarosta, tel. 569 641 103, 606 618 931.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodu, a to až do doby podpisu smlouvy.
Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho ukončení neprodleně skartovány v souladu s právními předpisy, pokud uchazeč nepožádá o vrácení dokladů zpět.

Více informací >
Zdroj: Ludmila Pecnová, Městský úřad Chotěboř
Vložil: Tisková zpráva, 04.03.19 20:35
Návštěvnost: 28 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Říjen 2019
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.