Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Dva rodinné domy
Vila Merz, Vila Vyhlídka

Autor: Architektonická kancelář Burian - Křivinka
Adresa: Horská, Na vyhlídce, Liberec, Česká republika | mapa
Projekt: 2002 Realizace: 2002-04

Oba domy jsem navštívil již před dvěma lety ve stádiu rozestavěnosti v hrubé stavbě a nejen mě tehdy zajímaly okolnosti, za nichž došlo k tomu, že v městě s tolika kvalitními architekty, tradicí školky a SIALu, hned dva rodinné domy navrhli architekti ze vzdáleného Brna. Potvrdilo se, že šlo o náhodu, v tomto případě mimořádně šťastnou. Liberečtí stavebníci, z nichž jeden pochází z jižní Moravy, zavítali do brněnské části Řečkovice a zde jim padl do oka právě dokončený rodinný dům. Od majitele zjistili autory, ihned je telefonicky kontaktovali a i přes nevelké nadšení architektů, je ještě ten den navštívili. Aleš Burian tehdy prohlásil, že rodinné domy příliš neprojektují, neboť to je vůbec největší dřina za nejmenší peníze a tudíž, když už takovou zakázku přijmou, tak si také vybírají s kým do tak riskantního podniku, jako je ta vůbec nejintimnější věc ve vztahu architekt - klient, půjdou. Leč stalo se a nemalou měrou k tomu přispěly originální a osobité požadavky investorů a rovněž i lokality, na nichž se mělo stavět. Stavebníci byli totiž zděšeni tím, co převážně viděli na zdejších staveništích, slušně řečeno - nepořádek. Ten rozhodně na svých stavbách nechtěli. Na jedné služební cestě je zaujalo příkladně uklizené staveniště v Rakousku natolik, že firmu dle billboardu kontaktovali. Vyšlo najevo, že dotyční jsou ochotni stavbu provést, leč dodávají pouze dřevěné domy. Architekti se následně na místě seznámili s poměrně, u nás, netradiční technologií, omezeními, ale i možnostmi, jenž tento systém nabízí a v souvislosti s tím angažovali i místního experta na ekonomicky i ekologicky šetrný provoz domů. Už jen tyto okolnosti potvrzují, že nejde o běžné stavebníky a běžné stavby, navíc každý z nich ukrývá jisté jedinečnosti. Ateliér B&K tak plně obstál i v drsnějším klimatu libereckém. Klienti spokojeni. Jen mohou čekat na návštěvy těch, kteří se budou pídit po architektech jejich příbytků.
Ačkoliv se oba domy nacházejí v atraktivní lokalitě Liberce, na severním okraji města, konfigurace terénu je zcela odlišná, nicméně jedna nepovzbudivá okolnost je pro oba pozemky společná. V bezprostředním okolí na sousedních parcelách se nacházejí nové objekty pokleslého tvarosloví, nevábného, občas až bizarního vzhledu s valbovými a sedlovými střechami, z neznámých důvodů pokryty hnědými betonovými, či keramickými taškami. Jedním z hlavních úkolů pro autory tak bylo, tuto skutečnost pokud možno eliminovat.
Menší dům "Na kopci" na mírném severním svahu vychází ze signifikantních poznávacích znaků ateliéru. Jasné hmotové hranolové figury, ale v tomto případě právě atypicky narušené zešikmením severního obytného křídla, což je u rodinných domů v Řečkovicích, na Preslově, Krondlově i Na vyhlídce nevídané řešení. S porušením tvrdé ortogonálnosti jsme se zatím mohli setkat u Geodisu v Brně a školy v Litomyšli. Tak jako v předešlých případech i zde má svou logiku a je jasně hmotově vyjádřeno. Více jak 120? rozevření rozšiřuje soukromou zónu pozemku a i uvnitř domu nabízí překvapivé plynutí prostoru pro příchozího, zvýrazněné ještě snížením podlahy obývacího pokoje, což je naopak motiv 100% uplatněný na všech dosavadních realizacích rodinných domů ateliéru. Dispozice je přehledná, prostory jsou proporčně přiměřené, což nebývá u některých ambiciózních vil, působících spíše jako muzea moderního umění, vůbec obvyklé. Všechny obytné místnosti (kromě jedné) jsou orientovány do soukromé části a ze všech je výstup na terén, nebo terasu. Další ze společných znaků obou domů - život na terasách, posuvné dveře a absence jakéhokoliv vodorovného příčníku v otvorech. Do ulice a k sousedům převládají stěny s jednotlivými okny, do zahrady plochy skel. Dům umožňuje variabilní a bezkolizní užívání a může fungovat jako dva nezávislé byty. Tektoniku podtrhuje i zvolené řešení fasád. Přízemní sokl tvoří keramický obklad k jehož barevnosti i textuře lze mít výhrady, patro pak vodorovný modřínový obklad se spárou, (© Burian & Křivinka), která přispívá k razantnější podpoře horizontality objektu. Té je dosaženo především integrací bloku garáže do soklu přízemí včetně zachování horní hrany teras nad nimi. Přitom vertikály členění oken a dveří, sloupů "zápraží" i pergoly, včetně komínů vytvářejí potřebnou eurytmii. Marně se hledá výtka k pojetí domu, od precizního osazení do terénu, přes jasné tvarové a hmotové pojetí a přesvědčivou dispozici. Klasický kvalitní neofunkcionalismus v lehce romantickém neomoderním pojetí plně uspokojuje potřeby měšťana. Ta trocha romantismu z jižní Moravy - toť valenou klenbou vinný sklípek sklenutý, v libereckém kopci ukrytý. Jakoby to snad ani jinak nešlo, tak samozřejmě dům působí. Ale stačí se rozhlédnout po okolí a vidíme, že šlo…
Druhý dům Na vyhlídce - úbočí jihozápadního svahu Jizerských hor s výhledem přes panoráma města na vždy fascinující Ještěd s vysílačem. Poloha jak v Brně u Tugendhatu, jen této parcele pár set metrů chybí, především dolů po svahu. Šarmantní a razantní paní investorka zadala rébus : jeden dům, dva byty, tři vstupy, pokoje s výstupem na terén, či na terasu, výhledem na Ještěd, vše propojit tak, že časem lze rozpojit. A pánové to zvládli a navíc ještě v téměř čisté symetrii. Zde podotýkám, že opět pozoruhodné novinky v práci ateliéru. Z potenciálu po- zemku je vytěženo maximum, obdélníkové, symetricky komponované dispoziční bloky jsou terasovitě ustoupeny a završeny dvěma samostatnými, pultově skosenými hranoly. Tento motiv jednak zřetelně naznačuje, že jde spíše o dva domy v jednom, díky společné podnoži, jednak je působivým prostorovým členěním s cézurou nejvyšší terasy, umožňující průhled na Ještěd, navíc příznivě traktuje a člení především severní stěnu plochého průčelí, které se v části uplatňuje celou výškou tří podlaží. Za velmi originální považuji, jak autoři nakládají s problematikou garáží, které u takových staveb obvykle nejsou jen pro jeden vůz. Na domě v Řečkovicích jde o pouhé přisazení ke stávající hmotě domu, zatímco na Preslově je nad garáží rozvinuta hlavní obytná plocha, Na kopci je včleněna do domu a střechu tvoří obytná terasa se zelení, na Krondlově je rovněž před- sazena , ale přitom integrována do hmoty domu. Zde vytváří nástupní most do druhého podlaží a při svých rozměrech je velmi dobře skryta v terénu. Nemohu se rovněž ubránit dojmu z vily Tugendhat při příchodu do domu z ulice. Vcházíme do haly z níž jsou přístupné ložnice a odtud vede točené schodiště do níže položeného hlavního obytného prostoru se zcela proskleným hlavním průčelím a opět se zapuštěnou obývací částí. Na rozdíl od zmíněné vily zde můžeme přímo vystoupit na terasu s inte- grovanou zelení a navíc si tento zážitek můžeme dopřát dvakrát. Právě využití teras ve vazbě na konfiguraci pozemku považuji za největší klad domu. Stačí se podívat kolem a vidíme, že tato nabídka není samozřej- mostí. Započteme-li i terén v jižní části pozemku s bazénem, pak jde o čtyři úrovně nabízející bezprostřední propojení vnitřních částí domu s ex- teriérem na jižní stranu. Motiv zdvojených kruhových schodišť se následně projevuje v interiéru oblouky nosných, plných stěn. Jako mezi dvěma ňadry, jak citovala paní domu architekta, vstoupíme do rudé koupelny. Architektura exteriéru opět pracuje s principem soklu z lomového kame- ne a modřínovým podélným obkladem nadzemních podlaží. Intimní části zahradního průčelí traktují jak horizontály teras, tak souvislé plochy oken a posuvných dveří, zatímco tři další fasády hovoří řečí stěn s přesně kom- ponovanou hrou otvorů. Důsledné dodržování figury domu členěním v ploše je narušeno jen na osu vysazeným arkýřem ložnice v jižním průčelí, jako kontrast k vynechání hmoty nad ním a arkýřkem u kuchyně v západním průčelí. Precizní práce s materiálem a detailem je dnes samozřejmostí, ale ateliér B&K se jí věnuje s maximální péčí. Pozoruhodnou typologickou lahůdku najdeme v přízemí u vstupu ze zádveří do místnosti domácích prací. Jedno dveřní křídlo s dvěma zárubněmi umožňuje proměnu chodby ve stísněné situaci v plnohodnotné WC.
V porovnání obou libereckých domů zde můžeme hovořit o příznivějším působení kamenného soklu vůči keramickému v kompozici s jinak identickým dřevěným obkladem. Z obou realizací ovšem doslova vyzařuje péče autorů jak o celkový koncept, tak o každý detail. Přitom tyto domy, byť jednoznačně soudobé, neznásilňují okázalou demonstrací formálních dogmat moderní architektury. Maximálně využívají potenciál prostředí a splňují požadavky na kvalitní a pohodlné bydlení. Již sama volba dřevěné konstrukce, jež se projevuje na podlahách, stropech i stěnách uvnitř i vně vychází sice z tradičního materiálu, ale v novém tvarosloví. Horský cha- rakter zvláště domu Na vyhlídce odkazuje jak k blízkosti Jizerských hor, tak i ke tradiční skandinávské architektuře, jak ji známe především ze šedesátých let. Vazba na přírodu, pokora, ale i jasné tvůrčí sdělení bez okázalých gest.
Karel Doležel | psáno pro časopis ARCHITEKT 10/2004 (str. 34-41)

Vila Merz Liberec, ul. Horská
Autoři: Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Gustav Křivinka
Spolupráce: Ing. arch. Tomáš Jenček
Sadové úpravy: ing. Eva Vágnerová
Technický dozor investora: ing. Karel Otřísal
Generální dodavatel stavby: 1. regionální stavební, s.r.o. Liberec
Projekt: 2002
Realizace: 2002-2003

Vila Vyhlídka Liberec
Autoři: Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Gustav Křivinka
Spolupráce: Ing. arch. Šárka Paroulková
Technický dozor investora: ing. Karel Otřísal
Generální dodavatel stavby: 1. regionální stavební, s.r.o. Liberec
Projekt: 2002
Realizace: 2002-2004


Projekt
Fotograf
Ester Havlová
Zdroj: Karel Doležel
Vložil: Jan Kratochvíl, 23.07.11
Návštěvnost: 81323 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2019
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2019
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.